Nhóm Kỹ thuật Sức khỏe Người di cư (MHWG) là một nhóm kỹ thuật liên bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam thành lập vào tháng 5 năm 2021. MHWG đóng vai trò là một cơ chế điều phối kỹ thuật cho phép các cơ quan ở các bộ khác nhau quản lý các vấn đề về sức khỏe người di cư và đồng thời phối hợp với các bên có liên quan để thúc đẩy việc thiết kế và thực hiện các can thiệp và chính sách sức khỏe thân thiện với người di cư.

MHWG bao gồm đại diện từ các bộ, cơ quan chính phủ liên quan và các cơ quan của Liên Hợp Quốc. MHWG được chủ trì bởi Tổng Cục trưởng, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế và Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) Việt Nam. Ban thư ký của nhóm bao gồm đại diện từ Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, IOM và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Việc thành lập MHWG là một dấu mốc quan trọng của Việt Nam trong việc thúc đẩy mối quan tâm về sức khỏe người di cư. Ngành y tế một mình không thể đảm bảo được sức khỏe cho người di cư. Do đó, ngành y tế và phi y tế cần phải phối hợp với nhau để hiểu rõ hơn các vấn đề sức khỏe của người di cư và giải quyết các thách thức liên quan đến sức khỏe của người di cư một cách đồng bộ.