Phân loại Chương Chương 4

Quấy rối tình dục là gì?

Quấy rối tình dục là gì?​ Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là việc chủ doanh nghiệp, cấp trên hoặc đồng nghiệp lợi dụng chức vụ ở nơi làm việc để thực hiện các hành vi có thể…